Jazykové úrovně SERR

neboli CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)

Nesporným přínosem Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky je snaha přesně definovat výstupní úrovně ve výuce cizích jazyků. Určit přesně vlastní jazykovou pokročilost není pro studenty jednoduché, protože je nutno vzít v úvahu celou řadu faktorů. Velmi často se např. liší studentova úroveň v oblasti mluveného a písemného projevu, či schopnosti porozumět. Na celoevropské úrovni bylo hodnocení zavedeno v roce 2001 jako nástroj podporující jazykovou a kulturní rozmanitost a platí pro všechny evropské jazyky, nikoli pouze pro angličtinu. Proto se nyní na zadním přebalu učebnic objevují symboly A1 – C2 označující jejich jazykovou úroveň. Jde o přesnější a univerzálnější popis úrovně, než bylo původní označení mírně pokročilý, pokročilý či velmi pokročilý. Různé učebnice nesoucí např. popis pokročilý mohly vykazovat velmi rozdílnou úroveň.

Společný evropský referenční rámec poskytuje obecný základ pro vypracovávání jazykových sylabů, učebnic či jazykových zkoušek v celé Evropě. Má pomoci studentům, učitelům, autorům učebnic a zkušebním orgánům tyto snahy koordinovat.

Dokument Společný evropský referenční rámec je velmi obsáhlý a ne příliš čtivý, proto pro potřeby studentů uvádíme jen základní popis šesti úrovní:

Společný evropský referenční rámec

Uživatel základů jazyka

úroveň A1

Rozumí frekventovaným výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným na uspokojování konkrétních potřeb a umí je také používat. Umí představit sebe a ostatní, umí se ptát na osobní údaje a umí na otázky také odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, pokud člověk, se kterým mluví, hovoří pomalu a zřetelně a je ochoten mu v případě problémů v komunikaci pomoci.

úroveň A2

Rozumí větám a často používaným výrazům týkajících se každodenního života, jako např. informace o rodině, nakupování či zaměstnání. Dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích. Jednoduchým způsobem dokáže popsat své vzdělání, nejbližší okolí a věci týkající se bezprostředních potřeb.

Samostatný uživatel

úroveň B1

V hlavních rysech rozumí informacím o důvěrně známých věcech, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole nebo ve volném čase. Umí se vypořádat se situacemi, které mohou nastat při cestování. Umí napsat jednoduchý souvislý text o tématech, která jsou mu důvěrně známá a která ho zajímají. Umí popsat zážitky a události a stručně zdůvodnit a vysvětlit svoje postoje a plány.

úroveň B2

Rozumí hlavním myšlenkách složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních tématech, včetně odborné diskuse v oboru své specializace. Dokáže konverzovat plynule a spontánně, umí vést běžný dialog s rodilými mluvčími bez většího úsilí na obou stranách. Umí napsat podrobnější texty na rozmanitá témata, umí vysvětlit svůj názor, uvést výhody a nevýhody různých možností.

Zkušený uživatel

úroveň C1

Rozumí delším náročným textům, umí rozeznávat jejich skrytý význam. Umí se vyjadřovat plynule a spontánně bez zjevného hledání vhodných výrazů. Dokáže používat jazyk efektivně pro společenské, profesní a studijní účely. Umí napsat dobře strukturovaný text o složitých tématech, prokázat znalost ovládání zásad výstavby textu, spojovacích výrazů a prostředků koheze

úroveň C2

Bez problémů rozumí téměř všemu, co slyší a čte. Umí shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů, porovnat argumenty, poskytnout logické vysvětlení. Dokáže se spontánně, plynule a přesně vyjadřovat, přičemž umí rozlišovat jemné významové odstíny i ve složitějších situacích.Zájemci o podrobnější informace najdou český překlad dokumentu na stránkách MŠMT